//

Download or Read Free Ebook Now


Today, 2018

The Little Prince (Graphic Novel)


File Name : The Little Prince (Graphic Novel) Pdf

Read File


จากวรรณกรรมอมตะของอองตวน เดอ แซงต-เตกซูเปรี เจาชายนอย ผูมีผมสีทองและผูกผาพันคอไสวกลับมาเยือนโลกวรรณกรรมอีกครัง คราวนีในรูปแบบการตูนดวยการสรางสรรคของโจอันน สฟารฺ นักวาดการตูนรุนใหมไฟแรงของฝรังเศส เจาชายนอย ฉบับการตูน มีลีลาแปลกใหมและมีลายเสนแปลกตา อันเปนเรืองธรรมดาของการสรางสรรคผลงานศิลปะทีศิลปินจะสอดแทรกและแสดงความเปนตัวของตัวเองไวอยางเดนชัด แตการถายทอดเรืองราวโดยพยายามรักษ จากวรรณกรรมอมตะของอองตวน เดอ แซงต์-เตกซูเปรี เจ้าชายน้อย ผู้มีผมสีทองและผูกผ้าพันคอไสวกลับมาเยือนโลกวรรณกรรมอีกครั้ง คราวนี้ในรูปแบบการ์ตูนด้วยการสร้างสรรค์ของโจอันน์ สฟารฺ นักวาดการ์ตูนรุ่นใหม่ไฟแรงของฝรั่งเศส เจ้าชายน้อย ฉบับการ์ตูน มีลีลาแปลกใหม่และมีลายเส้นแปลกตา อันเป็นเรื่องธรรมดาของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ศิลปินจะสอดแทรกและแสดงความเป็นตัวของตัวเองไว้อย่างเด่นชัด แต่การถ่ายทอดเรื่องราวโดยพยายามรักษาเนื้อหาและการดำเนินเรื่องตามต้นฉบับของสฟารฺทำให้กำมะหยี่เชื่อมั่นว่า ทันทีที่ได้รู้จัก ผู้อ่านที่เคยติดใจเรื่องราวแฝงปรัชญาของ เจ้าชายน้อย และหลงรักภาพประกอบลงสีน้ำใสๆของผู้แต่งเมื่อหลายสิบปีก่อน จะยอมรับและรักเจ้าชายน้อยของสฟารฺได้อย่างสนิทใจ เพราะ "สิ่งที่สำคัญไม่อาจมองเห็นได้ด้วยดวงตา" เรื่องย่อ: ติดตามการเดินทางของเจ้าชายน้อย เจ้าชายจากดาวดวงเล็กซึ่งมีภูเขาไฟลูกเล็กๆไม่กี่ลูกและดอกกุหลาบผู้แสนเย่อหยิ่งจนทำให้เจ้าชายน้อยสับสนในความสัมพันธ์ เขาออกจากดาวของตนเพื่อเสาะหาความหมายของมิตรภาพ เจ้าชายน้อยได้พบคนมากมาย ทั้งชายขี้เมา นักธุรกิจ พระราชา ชายหลงตัว นักภูมิศาสตร์ และคนจุดโคม แต่ไม่ได้คำตอบ ในที่สุด เจ้าชายน้อยก็มาถึงดาวโลก เขาได้พบสุนัขจิ้งจอกและดอกกุหลาบมากมายที่เหมือนกุหลาบบนดาวของเขา ซึ่งทำให้เขาสับสนหนักขึ้น แต่ด้วยการขอให้เจ้าชายน้อย ?ทำให้เชื่อง? สุนัขจิ้งจอกได้สอนให้เจ้าชายน้อยรู้จักความหมายของมิตรภาพที่เขาเฝ้าค้นหา และก่อนที่จะจากโลกนี้ไป ความช่างคิดและความรักที่เขามีต่อดอกกุหลาบบนดาวของเขาก็ทำให้นักบินคนหนึ่งที่เครื่องบินตกกลางทะเลทรายและได้พบเจ้าชายน้อยโดยบังเอิญ ได้สัมผัสมิตรภาพจากเจ้าชายองค์นี้และนำมาบอกเล่าให้เราได้รู้
Download File
 
Up