//

Download or Read Free Ebook Now


Today, 2018

Steve Jobs: The Exclusive Biography (Marathi)


File Name : Steve Jobs: The Exclusive Biography (Marathi) Pdf

Read File


सटीवह जॉबझचं वॉलटर आयझॅकसननी लिहिलेलं अधिकृत चरितर. दोन वरषाचया कालावधीत घेतलेलया सटीवह जॉबझचया चाळीसहून अधिक मुलाखतींवर आधारित. - तयाचबरोबर शंभरहून अधिक कुटुंबीय, नातेवाईक, मितरमंडळी, सललागार, परतिसपरधक आणि सहकारी यांचयाही मुलाखती - असं हे पुसतक एका उनमेषपूरण वयावसायिकाचया सरजनशील वयकतिमततवाचया जीवनाचा परचंड वेगाने वर-खाली होत असलेला 'रोलरकोसटर' आलेख सांगते, जयाचया पूरणतव स्टीव्ह जॉब्झचं वॉल्टर आयझॅक्सननी लिहिलेलं अधिकृत चरित्र. दोन वर्षाच्या कालावधीत घेतलेल्या स्टीव्ह जॉब्झच्या चाळीसहून अधिक मुलाखतींवर आधारित. - त्याचबरोबर शंभरहून अधिक कुटुंबीय, नातेवाईक, मित्रमंडळी, सल्लागार, प्रतिस्पर्धक आणि सहकारी यांच्याही मुलाखती - असं हे पुस्तक एका उन्मेषपूर्ण व्यावसायिकाच्या सर्जनशील व्यक्तिमत्त्वाच्या जीवनाचा प्रचंड वेगाने वर-खाली होत असलेला 'रोलरकोस्टर' आलेख सांगते, ज्याच्या पूर्णत्वाच्या उत्कटतेने आणि महत्त्वाकांक्षेने सहा उद्योगांमध्ये क्रांती आणली : पर्सनल कम्प्यूटर्स, अॅनिमेटेड चित्रपट, संगीत, फोन, टॅब्लेट कम्प्यूटर्स आणि डिजिटल प्रकाशन व्यवसाय. स्टीव्हचं आयुष्य म्हणजे कल्पकतेच्या, जिद्दीच्या, नेतृत्वाच्या आणि नीतिमूल्यांच्या धड्यांनी भरलेली उद्बोधक आणि सूचनात्मक कहाणी आहे.
Download File
 
Up