//

SITE_DESC


Today, 2018

ຈົ່ວສີຂຽ&#37: Anne of Green Gables, Lao Edition


File Name : ຈົ່ວສີຂຽ&#37: Anne of Green Gables, Lao Edition Pdf

Read File


ເລືອງຂອງເດັກຍິງກໍາພາທີຖືກສົງໄປຫາສອງອາຍນອງທີມີອາຍຸກາງທີຕັງໃຈທີຈະຮັບເອົາເດັກນອຍເພືອຊວຍພວກເຂົາໃນການກະສິກໍາຂອງພວກເຂົາ. ບົດເລືອງຂອງຫອງຮຽນກຽວກັບວິທີການເຮັດໃຫນາງຜານທາງຊີວິດກັບຄອບຄົວ, ໃນໂຮງຮຽນ, ແລະໃນຕົວເມືອງ. ເລື່ອງຂອງເດັກຍິງກໍາພ້າທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາສອງອ້າຍນ້ອງທີ່ມີອາຍຸກາງທີ່ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮັບເອົາເດັກນ້ອຍເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາໃນການກະສິກໍາຂອງພວກເຂົາ. ບົດເລື່ອງຂອງຫ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດໃຫ້ນາງຜ່ານທາງຊີວິດກັບຄອບຄົວ, ໃນໂຮງຮຽນ, ແລະໃນຕົວເມືອງ.
Download File
 
Up